Типовий договір

ДОГОВІР

про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

м. Сєвєродонецьк «___» ________________ 20___ р.

Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» (далі – виконавець), в особі , що діє на підставі довіреності, з однієї сторони, і

______________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові,

______________________________________________________________________________________________________________________________

паспорт серії, номер, ким та коли виданий,

______________________________________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер)

(далі – споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором.

1.2. Суб’єкти користування послугами (власник, орендар, зареєстровані особи) житлового приміщення (далі — об’єкта):

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Характеристика об’єкта надання послуг:

— опалювальна площа (об’єм) об’єкту___________ кв. метрів ( ____________ куб. метрів);

— адреса об’єкту: м. Сєвєродонецьк,_____________________________________________________________________________________.

1.4. Характеристика засобів обліку теплової енергії:

Порядковий номер

Вид засобу обліку теплової енергії

Тип засобу обліку теплової енергії

Заводський номер

Перше показання

Місце встановлення

Примітка

2. Тарифи на послуги та їх загальна вартість

2.1. Тарифи на послуги на момент укладення цього договору становлять:

— з централізованого постачання гарячої води __________ гривень за куб. метр; або __________ грн. з 1 особи.

— з централізованого опалення __________ гривень за кв. метр (гривень за куб. метр).; або __________ грн./Гкал.

2.2. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить __________ гривень, у тому числі за:

— централізоване постачання гарячої води __________ гривень за _________ куб. метр;

Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення (у разі відсутності засобів обліку) визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

2.3. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10 — 13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — Правила).

2.4. В разі зміни тарифів на послуги з постачання теплової енергії, виконавець доводить до відома споживачів нові тарифи шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті виконавця: www.sdtec.lg.ua

2.5. Наявність пільг з оплати послуг ___________________________________________________________________, _______.
(назва законодавчого акта) (відсотків)

3. Оплата спожитих послуг

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.

У разі застосування авансової системи оплати послуг, платежі вносяться за один календарний місяць у розмірі нарахованої суми за місяць, що йому передував.

3.2. Послуги оплачуються у готівковій або в безготівковій формі.

3.3. За наявності засобів обліку у споживача теплової енергії справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

3.4. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за послуги справляється згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

3.5.Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання:

Отримувач коштів:

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

Код отримувача (код за ЄДРПОУ):

00131050

Банк отримувача:

АТ «Ощадбанк»

Код банку отримувача (МФО):

304665

Рахунок отримувача:

26037300146885

В разі зміни банківських реквізитів для сплати за спожиту теплову енергію, виконавець доводить до відома споживачів нові реквізити шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті виконавця: www.sdtec.lg.ua

3.6. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі, встановленому законом.

3.7. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати згідно з діючим законодавством.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Споживач має право на:

4.1.1. Отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору.

4.1.2. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості.

4.1.3. Відшкодування збитків, завданих його майну та/або об’єкту, шкоди, заподіяної внаслідок неналежного надання або ненадання послуг з вини виконавця.

4.1.4. Зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, якщо вони виникли з вини виконавця.

4.1.5. Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку.

4.1.6. Зменшення розміру плати або несплату вартості послуги за гаряче водопостачання у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

4.1.7. Перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (температура гарячої води, температура повітря на об’єкті надання послуг тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем — у разі необґрунтованості такого звернення у відповідності з діючим законодавством.

4.1.8. Установлення засобів обліку теплової енергії та взяття їх на абонентський облік.

4.1.9. Періодичну повірку, обслуговування та ремонт засобів обліку теплової енергії, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж.

4.1.10. Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг.

4.1.11. Внесення за погодженням з виконавцем у договір змін щодо опалювальної площі (об’єму), встановлення/зняття приладів обліку теплової енергії, які впливають на розмір плати за послуги.

4.1.12. Звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації, передбаченої діючим законодавством за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.

4.1.13. Укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку теплової енергії, що знаходяться на балансі виконавця.

4.2. Споживач зобов’язаний:

4.2.1. Оплачувати послуги в установлений договором строк.

4.2.2. Повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання об’єкту (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання).

4.2.3. Забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, засобів обліку теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для:

— ліквідації аварій — цілодобово;

зняття контрольних показань засобів обліку теплової енергії — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

4.2.4. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

4.2.5. Забезпечувати цілісність засобів обліку теплової енергії та не втручатися в їх роботу.

4.2.6. У разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі.

4.2.7. Повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги.

4.2.8. Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини.

4.2.9. За власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини.

4.2.10. Своєчасно проводити підготовку об’єкта і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.2.11. У разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством, якщо відповідні роботи проводились виконавцем.

4.2.12. Відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій відповідно до діючого законодавства.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором.

4.3.2. Вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір щодо опалювальної площі (об’єму), встановлення/зняття приладів обліку теплової енергії, що впливають на розмір плати за послуги з оформленням додаткової угоди до нього.

4.3.3. Вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

4.3.4. Вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт, якщо ці роботи проводилися виконавцем.

4.3.5. Доступу до об’єкту споживача для проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань засобів обліку теплової енергії відповідно до законодавства.

4.3.6. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. Своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору.

4.4.2. Інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку).

4.4.3. Надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця).

4.4.4. Контролювати установлені міжповіркові інтервали засобів обліку теплової енергії.

4.4.5. Повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг.

4.4.6. Забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік загальнобудинкових (індивідуальних) засобів обліку теплової енергії у порядку визначеному законодавством.

4.4.7. Інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі інженерного обладнання, що знаходиться на балансі виконавця, та яке розташоване за межами об’єкта споживача (у разі його особистого звернення — невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг.

4.4.8. Усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором.

4.4.9. Вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання.

4.4.10. Зменшувати розмір плати за послуги з гарячого водопостачання у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

4.4.11. Звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію передбачену діючим законодавством за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт.

4.4.12. Проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором.

4.4.13. Своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини.

4.4.14. Відшкодовувати збитки, завдані майну та/або об’єкту споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору.

4.4.15. Сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором.

4.4.16. Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

— недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

— несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;

— втручання у роботу засобів обліку теплової енергії;

— порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.

5.2. Виконавець несе відповідальність у разі:

— неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або об’єкту споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків, відповідно до діючого законодавства;

— надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників — шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

— порушення прав споживачів згідно із законодавством;

— порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

6. Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві

6.1.Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

6.1.1. у багатоквартирному будинку послуги з:

— централізованого опалення — відгалуження від стояків у межах об’єкта споживача;

— постачання гарячої води — після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка на об’єкті споживача.

6.1.2. у окремостоячій будівлі – місце підключення відповідної інженерної мережі об’єкту до мережі виконавця.

6.2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж здійснюється спеціалізованою організацією, на балансі якої знаходиться відповідна мережа.

7. Порядок встановлення факту неналежного надання або

ненадання послуг та розв’язання спорів

7.1.У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

7.2. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

7.3. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки на об’єкті споживача, представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

7.4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.

7.5. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі — акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

7.6. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

7.7. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

7.8. Перерахунок (не нарахування) плати здійснюється в порядку та з підстав визначених діючим законодавством.

8. Форс-мажорні обставини

8.1.Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили, яка не залежать від волі сторін та яка унеможливлює надання відповідної послуги (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру та інші).

9. Строк дії договору

9.1.Цей договір укладається на _______ рік (роки, років) і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.

9.2. Договір може бути розірваний достроково у разі:

— зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця, у порядку передбаченому діючим законодавством; 

— переходу права власності (користування) на об’єкт до іншої особи;

— невиконання умов договору сторонами договору.

9.3. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий — у виконавця. 

10. Інші умови

10.1. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з кліматичних умов згідно з правилами та іншими нормативними документами.

Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, згідно з діючим законодавством, мають право визначати інші норми споживання, якості та режими надання житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей підприємства, кліматичних та інших місцевих умов.

10.2. Тарифи на надання послуг виконавцю встановлюють (затверджують) органи, які мають відповідні повноваження, визначені чинним законодавством, та застосовуються виконавцем у відповідності до рішень, прийнятих зазначеними органами.

10.3. При виконанні цього договору сторони керуються Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Житловим кодексом Української РСР, Законом України «Про теплопостачання», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою КМУ від 03.10.2007 року № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», Постановою КМУ від 21.07.2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», Постановою КМУ від 17.02.2010 року № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості», Наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 року № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», Наказом Міністерства палива та енергетики Україна та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09.12.2008 року № 568 «Про затвердження Державних будівельних норм» (ДБН В.2.5-39-2008), Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на громадсько-побутові потреби в Україні, затвердженими Держжитлокомунгоспом України 14.12.1993 року, СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Опалення, вентиляція і кондиціонування).

10.4. У разі зміни власника об’єкта, споживач зобов’язаний невідкладно повідомити про це виконавця та надати відповідне документальне підтвердження даного факту.

10.5. Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій:

— черговий Сєвєродонецького міського виконавчого комітету: 70-45-70;

Єдина аварійно-диспетчерськва служба: 70-22-96;

аварійна служба КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»: 4-84-42, 3-81-39;

— диспетчерська служба теплових мереж ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»: 4-24-96;

— відділ збуту ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»: 70-45-76.

10.6. Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж:

— КП «Сєвєродонецькі теплові мережі», м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93, тел. 4-84-42, 3-81-39.

10.7.Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання: 

— Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, тел. (044) 207-18-04, 284-05-53, 278-63-08;

— Державна архітектурно-будівельна інспекція України, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел. (044) 291-69-04;

— Державне підприємство «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Революційна, 21, тел. (06451) 7-34-72;

— Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, 93412, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 9-а;

— Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, каб. 401, тел. (066) 317-41-28;

— Виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32, тел. (06452) 4-40-31, 4-03-20.

Адреси і підписи сторін

Виконавець:

Державне підприємство

«Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»

Відділ збуту теплової енергії

вул. Федоренка, 37

тел. 70-45-76

____________________________ С.І. Петрук

М. П.

Споживач: ____________________________________________
(Прізвище,

____________________________________________

ім’я та по батькові)

адреса ______________________________________

____________________________________________

телефон ____________________________________

______________________________________
(підпис)

10.8.Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду «Виконавцю» на внесення, обробку, використання, зберігання, передачу до органів соціального захисту населення, житлових організацій, інших установ та захист персональних даних стосовно особистого рахунку, внесених до електронної бази персональних даних ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

____________________________________________________

(П.І.Б.) (підпис)