Запобігання і протидія корупції

Уповноважений з антикорупційної діяльності у

 ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» є Соболь Юлія Віталіївна

Електронна адреса для повідомлень: Zamdirkor@sdtec.lg.ua

Телефон для повідомлень: 099 518 89 59

Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок — четвер: з 8-ї год до 17 год ., з щоденною перервою з 12 год. до 12-45 год.   _____________________________________________________________________________   Роз’яснення щодо звернень, які громадяни надсилають електронною поштою

 Шановний відвідувачу!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви зможете повідомити на електронну поштову адресу: Zamdirkor@sdtec.lg.ua Інформація на електронну адресу може надаватися анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику. Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» як підстава для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

 

Погоджено з колективом

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                               Наказ директора ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

                                      від  «__»_________2019 №_____

 

Антикорупційна програма

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

 

м. Сєвєродонецьк

2020 рік

   

ЗМІСТ

                                                                                                                                           стор. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ………………..…………………………………………………3

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»……………………………………..…………………………….4
 2. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»……………………………………………………………………………………………4-5
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»……………………………………………………………………………………………5-7
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО…………………………………………..7-8
 5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ ТА ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ……………………………………………………………8
 6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРІНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»………………………………………………………………………………………………8
 7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕННІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ………………………………………………………………………..8-9
 8. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ………………..9
 9. ПРОЦЕДУРА ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ……………………………………………………………………………………….9
 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР………………………………………………………………..10
 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ………………………………………………………………………………………10
 12. ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА…………………10
 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»………………………………………………………………….11

            2

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАННЯ

  Антикорупційна програма              комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та                                                                               запобіганню корупції в діяльності ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»   антикорупційне  законодавство      Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції, Антикорупційна програма ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», інші організаційно-розпорядчі чи виробничі документи Підприємства з питань запобігання корупції   Уповноважений                               посадова особа ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», уповноважена в установленому порядку на виконання функцій Уповноваженого згідно із Законом України «Про запобігання корупції»   корупційне правопорушення         діяння, що містять ознаки корупції, вчинене посадовою особою Підприємства, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність   корупція                                            використання посадовою особою Підприємства наданих їх службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція  чи надання неправомірної вигоди посадовій особі Підприємства або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей   неправомірна вигода                       грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав   посадова особа                                 особа, в якої наявні організаційно адміністративно-господарські функції   потенційний конфлікт                    наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій інтересів                                            вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення дій під час виконання зазначених повноважень   подарунок                                         грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової   3   правопорушення,пов’язане            діяння, що не містить ознак корупції, але порушує з корупцією                                       встановлені Законом України «Про запобігання корупції», вимоги, заборони та обмеження , вчинене посадовою особою Підприємства, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність   приватний  інтерес                          будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений                                                                  особистими, сімейними дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками                                                                   з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у                                                                           зв’язку     з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних,                                                                 чи інших організаціях   реальний конфлікт                         суперечність між приватним інтересом та її службовими інтересів                                            чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або                                                                        неупередженість прийняття рішень, або на вчинення або не вчинення дій під                                                                 час виконання зазначених повноважень  

спеціально уповноважені               органи прокуратури, органи внутрішніх справ України,

суб’єкти  у сфері протидії               Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)

1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»

1.1. Ця Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». 1.2. Цю Антикорупційну програму розроблено на підставі:

 • Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI «Про запобігання корупції»;
 • Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75.
  • Ця Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників Підприємства.
  • Цю Антикорупційну програму повинні знати всі працівники Підприємства.
  • Уповноважений є відповідальним за ведення цієї Антикорупційної програми.

 

 1. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»

2.1. Під час виконання своїх повноважень посадові особи Підприємства зобов’язані: 2.2. Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. 2.3. Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації  у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. 2.4. Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 2.5. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності. 2.6. Не розголошувати і не використовувати в інші спосіб, ніж визначено законодавством та документами Підприємства, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 2.7. Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. 2.8. Посадові особи Підприємства під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа Підприємства вважає незаконним або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора Підприємства.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»

3.1. Посадові особи та працівники ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», які виконують роботу та перебувають із Підприємством у трудових відносинах, зобов’язані: 3.1.1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Підприємства. 3.1.2. Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства. 3.1.3. Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора Підприємства про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».. 3.1.4. Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора Підприємства про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» або іншими особами. 3.1.5. Вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціального уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Підприємства. 3.1.6. Невідкладно інформувати Уповноваженого, директора Підприємства про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. 3.2. Посадовим особам забороняється: 3.2.1.Використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно Підприємства або кошти в приватних інтересах. 3.2.2. Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкування такої особи. 3.2.3. Прямо чи опосередковане спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь свої приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб. 3.3. Посадові особи Підприємства зобов’язані: 3.3.1. Вживати заходи для недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. 3.3.2.Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. 3.3.3.Вживати заходи для врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 3.3.4.Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника. 3.3.5. Протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належним ім. підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції». 3.3.6. Подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік у встановленому порядку Закону України «Про запобігання корупції». 3.4. Посадові особи Підприємства вправі у визначеному законодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутись за роз’ясненням щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного законодавства до Уповноваженого. 3.5. Посадові особи Підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених пунктом 3.2.2. цієї Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року. Обмеження , передбачене цим пунктом Антикорупційної програми, не поширюється на подарунки, які дарують близькими особами або одержуються як загальновизнані знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 3.6. Посадові особи Підприємства у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особи, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Підприємства; 4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або директора Підприємства, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Якщо посадова особа виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або директора Підприємства. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка, складається акт, який підписується особою, яка виявила не правомірну вигоду або подарунок, та її безпосередньо керівником або директором Підприємства. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок, виявляє директор Підприємства акт підписує директор Підприємства та особа, яка відповідно до визначення на Підприємстві порядку уповноважена на виконання обов’язків директора Підприємства, у разі його відсутності. Про виникнення обставин, передбачених цим пунктом Антикорупційної програми, посадові особи Підприємства не пізніше наступного робочого дня зобов’язані письмово інформувати Уповноваженого. Положення цього пункту Антикорупційної програми не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених пунктом 3.5. цієї Антикорупційної програми.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

4.1. Уповноважений є посадовою особою Підприємства, що призначається директором ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» відповідно до законодавство про працю. 4.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки. 4.3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка: 1) має непогашену чи не зняту в установленому порядку судимість; 2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена; 3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, чи правопорушення пов’язаного з корупцією, протягом трьох років з дня такого звільнення. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частин першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства. У разі виявлення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це директора Підприємства з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власно. Ініціативою. 4.4. Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції та забезпечення дотримання правил етичної поведінки в ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» . Функції Уповноваженого визначені цією Антикорупційною програмою та посадовою інструкцією Уповноваженого, затвердженим директором Підприємства. 4.5. Для забезпечення виконання покладених на нього функцій і завдань Уповноважений має право: 4.5.1. Отримувати від працівників Підприємства письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на них функцій та завдань (в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавство, внутрішніх документів Підприємства з цих питань, під час проведення службових розслідування (перевірок) та щодо виявлених помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру). 4.5.2. Отримувати, за згодою директора, від підрозділів Підприємства інформацію та матеріали, в тому числі засвідчені належним чином копії або оригінали документів, матеріали щодо проведення Підприємством закупівель, що необхідні для виконання покладених на них завдань та функцій. 4.5.3. Вилучати, за згодою директора, оригінали або у разі їх відсутності копії наявних в Підприємстві матеріалів та документів, що можуть свідчити про порушення працівниками Підприємства антикорупційного законодавства, внутрішніх документів Підприємства з цих питань. 4.5.4. Отримувати, за згодою директора, проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 4.5.5. Отримувати, за згодою директора, доступ на склади, виробничі та інші приміщення Підприємства, якщо це необхідно для виконання покладених на них завдань та функцій. 4.5.6. Отримувати, за згодою директора, доступ до наявних на Підприємстві електронних засобів зберігання і обробки інформації та у разі необхідності вимагати від уповноважених працівників Підприємства оформлення відповідних документів на паперовому носії. 4.5.7. Надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ ТА ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

5.1. Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції на підприємстві подається на вимогу директору Підприємства – протягом року у встановлений ним строк. 5.2. Уповноважений забезпечує подання до Фонду державного майна України інформації про результати роботи щодо запобігання і протидії корупції в ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за відповідний рік у визначений органом управління строк.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРІНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»

6.1. Підприємство забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми. 6.2. Аналіз дотримання посадовими особами Підприємства вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів Підприємства з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженим шляхом: 6.2.1. Аналізу інформації щодо причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. 6.2.2. Дослідження окремих сфер діяльності Підприємства з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків. 6.2.3. Проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів Підприємства. 6.2.4. Проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами Підприємства декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі — декларації), перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів та інших порушень. 6.2.5. Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства. 6.2.6. Проведення перевірки організацій роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах. 6.3. До виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Підприємства можуть залучатися громадські, а також незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕННІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

7.1. Про можливі порушення антикорупційного законодавства на Підприємстві та/або про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень працівники ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» можуть повідомляти Уповноваженого. Така інформація оформляється в письмовому вигляді, підписується працівником Підприємства із зазначенням дати та надається Уповноваженому. 7.2. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноваженого забезпечує подання директору Підприємства пропозицій щодо вжиття заходів для: 1) припинення виявленого порушення та усунення його наслідків; 2) притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; 3) інформування спеціального уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках виявлених ознак кримінального або адміністративного правопорушення. 7.3. Уповноважений не вправі розголошувати інформацію, отриману від працівників Підприємства відповідно до цього Розділу Антикорупційної програми, крім випадків, визначених законодавством.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

8.1. ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників Підприємства, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності Підприємства (далі — викривач). 8.2. Працівник Підприємства, що надає допомогу в запобіганні та протидії корупції на Підприємстві, не може бути, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходом впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою. 8.3. Інформація про викривача може бути  розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

 1. ПРОЦЕДУРА ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

9.1.  Посадові особи Підприємства зобов’язані: 1) вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника; 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 9.2. Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30-34 Закону України «Про запобігання корупції».

 • Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів, вносить директору Підприємства пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов’язково візується Уповноваженим. Керівник структурного підрозділу вправі звернутися до Уповноваженого для отримання попередніх консультацій з питань вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР

10.1. У разі наявності проблем з питань розуміння змісту чи процедури виконання окремих норм антикорупційного законодавства працівники та посадові особи Підприємства вправі звернутись за отриманням усного чи письмового роз’яснення до Уповноваженого. 10.2. Письмовий запит може оформлятися одним з таких способів: 1) листом у довільний формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається Уповноваженому; 2) службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, у якому працює особа, що реєструється та надається Уповноваженому. 10.3. Уповноважений надає роз’яснення не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту. Про неможливість надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об’єктивних обставин) Уповноважений інформує ініціатора запиту у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту Антикорупційної програми, із зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

11.1. Уповноважений вправі ініціювати перед директором Підприємства необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівниками ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», підвищення розуміння окремих його вимог.

 1. ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

12.1. У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення антикорупційного законодавства посадовою особою Підприємства, Уповноважений вживає такі заходи: 1) ініціює в установленому на Підприємстві порядку застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;   2) ініціює в установленому на Підприємстві порядку вжиття передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення антикорупційного законодавства посадовою особою Підприємства; 3) інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлені порушення для вжиття ними заходів, передбачених законодавством. 12.2. Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб Підприємства, що допустили порушення чи неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм трудового законодавства.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»
  • Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться Уповноваженим з урахуванням особливостей, визначених цим розділом Антикорупційної програми.
  • Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:
   • У разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);
   • З ініціативи Уповноваженого, директора Підприємства чи керівника структурного підрозділу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми.
  • У випадку, визначеному пунктом 13.2.1. цієї Антикорупційної програми, Уповноважений забезпечує внесення змін до неї протягом 3 місяців з дня набрання чинності нових актів
  • антикорупційного законодавства чи внесення змін до діючих.
  • У випадку, визначеному пунктом 13.2.2. цієї Антикорупційної програми, зміни до неї можуть вноситись у разі, якщо їх зміст не суперечать вимогам діючого антикорупційного законодавства.

Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми подаються директором Підприємства чи керівниками структурного підрозділу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»  до Уповноваженого в письмовому вигляді. За результатами розгляду таких пропозицій Уповноважений не пізніше ніж протягом 3 місяців з дня їх отримання забезпечує:

 • внесення змін до Антикорупційної програми;

2)  надання відповіді ініціатору змін з обґрунтуванням недоцільності чи неможливості їх внесення.          

Уповноважений з антикорупційної діяльності                  Ю.Соболь