Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинене виробництвом електричної енергії у 2020 році

№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн    г/кВт∙год
1 Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1,1 Азоту оксиди 305,845 1,793804
1,2 Аміак
1,3 Ангідрид сірчистий
1,4 Ацетон
1,5 Бенз(о)пірен
1,6 Бутилацетат
1,7 Ванадію п’ятиокис
1,8 Водень хлористий
1,9 Вуглецю окис 43,928 0,257641
1,1 Вуглецю двоокис 172349,118 1010,840524
1,11 Вуглеводні 0,009 0,000053
1,12 Газоподібні фтористі сполуки
1,13 Тверді речовини 0,210 0,001232
1,14 Кадмію сполуки
1,15 Марганець та його сполуки
1,16 Нікель та його сполуки
1,17 Озон
1,18 Ртуть та її сполуки
1,19 Свинець та його сполуки
1,2 Сірководень
1,21 Сірковуглець
1,22 Спирт н-бутиловий
1,23 Стирол
1,24 Фенол
1,25 Формальдегід
1,26 Хром та його сполуки
1,27 Радіоактивні відходи
2 Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2,1 Азот амонійний
2,2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))
2,3 Завислі речовини
2,4 Нафтопродукти
2,5 Нітрати
2,6 Нітрити
2,7 Сульфати
2,8 Фосфати
2,9 Хлориди
2,1 Радіоактивні відходи